Az aranyelixír útja - 6. fejezet: A fő neidan irányzatok és mesterekSzerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 10. 31.

6. fejezet: A fő neidan irányzatok és mesterek

A fennmaradt forrásokban a neidan 內丹 legkorábbi nyomai Tao Zhi 陶埴 műveiben találhatók meg, aki a 8. század második felében élt. A korábbi történeti vagy félig mondai alakokról – úgy mint Su Yuanlang 蘇元郎 (6. század?), Deng Yuzhi 鄧郁之 (kb. 600?) és a buddhista mester Huisi 慧思 (517–577) – szóló beszámolók jóval későbbi forrásokban olvashatók, mint az állítólagosan feljegyzett események.

Mivel Deng Yuzhi és Huisi a Hengshanon 衡山 (Heng-hegy, a mai Hunanban) élt, érdemes megjegyezni, hogy ez a hegy lehetett azon központok egyike, ahol a neidan megszületéséhez vezető hagyományok kialakultak.

Zhong-Lü

Az első, egyértelműen azonosítható benső alkímiai hagyomány a 9–10. században fejlődött ki.[1] Zhongli Quan 鍾離權 és Lü Dongbin 呂洞賓, a két hírneves taoista halhatatlan után, akiknek nevéhez több neidan átadási vonal is fűződik, Zhong-Lü 鍾呂 irányzatnak nevezik. Ezt a hagyományt az élettani gyakorlatok központi szerepe jellemzi, amelyeket szoros összefüggésbe hoznak a kozmológiai alapelvekkel.

Szövegei közé tartozik a Zhong-Lü chuandao ji 鍾呂傳道集 (Feljegyzések a dao áthagyományozásáról Zhongli Quanról Lü Dongbinre), amely a neidan első fontos, tantételeket taglaló értekezése (Wong 2000). Gyakorlatait a Lingbao bifa 靈寶畢法 (A szent kincs teljes módszertana) című műben fejtik ki részletesen (Baldrain-Hussein 1984).


[1] Bár a neidan és egyéb forrásokat tartalmazó zhenyuan 真元 (valódi eredet) szöveghagyomány részben alapulhat megközelítőleg azonos korból származó írásokon, úgy tűnik, hogy azok hiteles változatai a Song-korban keletkeztek.

Zhong-Lü

A zi 子 órában a lélegzet (qi 氣) a vesében születik meg, a mao 卯 órában pedig eléri a májat. A máj yang 陽, lélegzete ekkor kivirágzik. [Ezért] a yang felemelkedik, és „yang helyzetbe” lép: ez a tavaszi nap-éj egyenlőségnek felel meg.

A wu 午 órában a lélegzet eléri a szívet. A felhalmozódott lélegzet létrehozza a folyadékot (ye 液), pont úgy, ahogy a nyári napfordulókor a felszálló yang eléri az Eget, és megszületik a yin 陰.

A wu órában a folyadék (ye) megszületik a szívben, a you 酉 órában pedig eléri a tüdőt. A tüdő yin, folyadéka ekkor bőséges. [Ezért] a yin alászáll, és „yin helyzetbe” lép: ez az őszi nap-éj egyenlőségnek felel meg.

A zi órában a folyadék eléri a vesét. A felhalmozott folyadék létrehozza a lélegzetet (qi), pont úgy, ahogy a téli napfordulókor az alászálló yin eléri a Földet, és megszületik a yang.

Lingbao bifa 靈寶畢法 (A szent kincs teljes módszertana)

Nanzong (a déli átadási vonal)

A neidan hagyományban a Cantong qi 參同契 után a másik fő szöveg a Wuzhen pian 悟真篇 (Ráébredés a valóságra), a Zhang Boduan 張伯端 (987?–1082) által 1075 körül teljes egészében verses formában írt mű (Robinet 1995: 205–254; Crowe 2000; Pregadio 2009). A 13. században Zhang Boduant tették meg a déli átadási vonal (nanzong 南宗) elindítójának, a Wuzhen pian pedig e neidan hagyományvonal fő forrásszövege lett.

Zhang Boduan után az átadási vonal a következőképpen folytatódott: Shi Tai 石泰 (?–1158), Xue Daoguang 薛道光 (1078?–1191), Chen Nan 陳楠 (?–1213) és végül Bai Yuchan 白玉蟾[2] (1194–1229?), aki a neidan történetének egyik legnagyobb alakja, és a taoista mennydörgés-szertartások (leifa 雷法) szakértőjeként is hírnevet szerzett.

Míg az utóbbi négy mester között az átadás történeti alapon nyugszik, Shi Tai nem volt Zhang Boduan közvetlen tanítványa. A jelenlegi értelmezés szerint a déli átadási vonal kezdetben nem rendelkezett hagyományosan elismert szervezettel vagy intézményrendszerrel, és mint átadási vonalat hivatalosan csak később alapították meg – lehetséges, hogy maga Bai Yuchan.


[2] [Pregadio, szerk. The Encyclopedia of Taoism (Routledge, London and New York, 2008) 白玉蟾 xxxviii., 1416., 1457., de 白玉蟬 203., 1366. – a ford.]

Nanzong (a déli átadási vonal)

Elsősorban wura 戊 és jire 己 támaszkodjunk, akik közvetítőként működnek,
majd hagyjuk, hogy a férj és a feleség összetalálkozzon és örvendezzen egymásnak.
Csak várjunk, míg művünk megvalósul, hogy meghallgatásban részesüljünk az Északi Kapunál,
és a kilencszeres köd ragyogásában magasan szárnyaló főnixen fogunk lovagolni.

Mindenki önmagában hordozza a hosszú élet gyógyírét,
csak az elmezavar és a káprázat miatt veti el hiába.
Amikor az édes harmat alászáll, Ég és Föld összekapcsolódik egymással,
ahol a sárga rügyek nőnek, kan 坎 ☵ és li 離 ☲ egyesül.

Három, öt, egy – minden benne van e három szóban,
ám a múltban és a jelenben valóban ritkák azok, akik értik őket.
A kelet 3, a dél 2, együtt 5-öt tesznek ki,
az észak 1, a nyugat 4, ugyanúgy [5-öt adnak ki – a ford.].

Wuzhen pian 悟真篇 (Ráébredés a valóságra), 3., 6. és 14. vers.

Beizong (az északi átadási vonal)

Az északi átadási vonal (beizong 北宗) megegyezik a Wang Chongyang 王重陽 (1113–1170) alapította quanzhen 全真 (teljes valóság) taoista iskola korai szakaszával. Bár a quanzhen lehetővé teszi az egyéni gyakorlás – különösen a meditáció – különböző formáit, és magában foglal taoista közösségi szertartásokat is, módszereibe beletartozik a neidan azon fajtája is, amelyik a benső természet művelését hangsúlyozza.

Mind Wang Chongyangnak, mind több tanítványának, pl. Liu Chuxuannak 劉處玄 (1147–1203) és Hao Datongnak 郝大通 (1140–1213) is tulajdonítanak neidan műveket. A csoport legfontosabb tagja, a neidan későbbi történetét tekintetbe véve, Qiu Chuji 丘處機[3] (más néven Qiu Changchun 丘長春, 1148–1227).


[3] [Pregadio, szerk. The Encyclopedia of Taoism (Routledge, London and New York, 2008) 丘處機 808., 1452., de 邱處機 xxxvi., 815. – a ford.]

Két Yuan-dinasztiabeli mester

A Yuan-korban (13. század közepe – 14. század) két neidan szerző érdemel említést. Li Daochun 李道純 (1290 körül) a Zhonghe ji 中和集 (A közép összhangja: Szöveggyűjtemény) és több más mű szerzője, melyek közül néhányat ténylegesen a tanítványai szerkesztettek össze.

Az írásaiban feldogozott fő témák a következők: a háromlépcsős neidan gyakorlás alapját képező irányelvek, a xing 性 és a ming 命 (benső természet és világi létezés, amelyeket az alábbiakban tárgyalunk), a neidan és más módszerek osztályozása, valamint a neidan szakszókincse.

A másik szerző Chen Zhixu 陳致虛 (1290–kb. 1368), aki ismerte a Zhonghe jit és idéz is belőle. Ő a szerzője a Cantong qi egyik szövegmagyarázatának, amely a forrásszöveg egyik legjobb javított kiadását is tartalmazza, és egy jelentős rövid kézikönyvnek, a Jindan dayao 金丹大要 (Hatalmas lényegi útmutatások az aranyelixírről) című műnek is.

Az általa leírt neidan szexuális gyakorlatokat is felölel. Későbbi korokban nevét kapcsolatba hozták a neidan yin-yang irányzatával (yinyang pai 陰陽派) is, amely módszerei közé sorolja a férfi és nő közti nemi érintkezést is.

A másik irányzat, melynek neve tiszta művelés (qingxiu pai 清修派), ehelyett meditációs és élettani gyakorlatokon alapszik anélkül, hogy szexuális egyesüléshez folyamodna.

Li Daochun

Hiánytalanul megőrizve a lényeget megvédhetjük testünket (shen 身). A lényeg hiánytalan megőrzéséhez először testünket kell megszilárdítani és megnyugtatni. Ha szilárd és nyugodt, nincsenek vágyak, és így a lényeg hiánytalan lesz.

A lélegzet hiánytalan megőrzésével táplálhatjuk az elmét (xin 心). A lélegzet hiánytalan megőrzéséhez először az elmének kell tisztának és nyugodtnak lennie. Ha tiszta és nyugodt, nincsenek gondolatok, és így a lélegzet hiánytalan lesz.

Hiánytalanul megőrizve a szellemet visszatérhetünk az ürességbe. A szellem hiánytalan megőrzéséhez először a szándéknak (yi 意) kell őszintének lennie. Ha a szándék őszinte, testünk és elménk összekapcsolódik egymással és visszatérünk az ürességbe.

Lényeg, lélegzet és szellem ezért a három elsődleges hozzávaló, testünk, elménk és szándékunk pedig a három elsődleges, nélkülözhetetlen kellék.

Zhonghe ji 中和集 (A közép összhangja: Szöveggyűjtemény)

Chen Zhixu

Ez a fém az Ég előtti ősi lélegzet, ám az Ég utáni állapotban jön létre. Akik a hatalmas művelést gyakorolják, a hatalmas végső (taiji 太極) testét szándékozzák felkutatni még szétválása előtt – azaz a világ megteremtésének valódi pillanatát.

Ezért a magasztos halhatatlanok és a legemelkedettebb szentek az Ég és a Föld létrejövetele előtti lélegzetet keresik az Ég és a Föld szétválása utáni állapotban, az alak és az anyag keletkezése után. Ezzel a lélegzettel finomítják és érik el a tiszta yangot. Ezért nevezik elixírnek. …

Az Ég előttit, az alakok keletkezése előtti állapotot kell keresni. Az Ég és a Föld utáni állapotban, az alakok keletkezése után, emberi lények és dolgok vannak, nem pedig az aranyelixír.

Jindan dayao 金丹大要 (Hatalmas lényegi útmutatások az aranyelixírről)

A Wu-Liu irányzat

A Ming-dinasztia (14. század közepe – 17. század közepe) és a Qing-kor (17. század közepe – 20. század eleje) alatt több neidan mester nyilvánította ki belépését a taoizmus longmen 龍門 (sárkánykapu) átadási vonalába (a Wang Changyue 王常月 [?–1680] általi hivatalos megalapítása előtt és után egyaránt), vagy számos ága közül egyikbe-másikba.

Ennek a jelenségnek két fő oka volt: először, a longmen iskola a fent nevezett Qiu Chujitől, a legkorábbi fő quanzhen mesterek egyikétől eredeztette magát; másodszor, a Qing-dinasztia alatt a longmen vált a hithű quanzhen átadási vonallá és a taoizmus hivatalosan jóváhagyott formájává (Esposito 2001).

A longmen iskolához (vagy megalapítása előtt „Qiu Chuji átadási vonalához”) csatlakozott Ming-kori neidan képviselők között található Wu Shouyang 伍守陽 (1574–1644), akit Liu Huayanggal 柳華陽 (1735–1799) együtt a neidan Wu-Liu irányzatának (Wu-Liu pai 伍柳派)[4] alapítójaként tartanak számon. Liu Huayang másfél évszázaddal később Wu Shouyang tanítványának vallotta magát.

Ezt az irányzatot az különbözteti meg a többitől, hogy egyidejűleg használ buddhista és taoista módszereket, előbbieket meditációs, utóbbiakat élettani gyakorlatokhoz. Az irányzat kettős alapját műveik címei is mutatják: Wu Shouyang Xian fo hezong yulu 仙佛合宗語錄 (A halhatatlanok és a buddhák közös eredetéről feljegyzett mondások) és Liu Huayang Huiming jing 慧明經 (A bölcsesség és élet könyve; Wilhelm 1929 és Wong 1998; elképzelhető, hogy Liu Huayang szerzősége e művet illetően nem teljesen hiteles) című műve.


[4] [Bár az iskolák és irányzatok nevét nem szedjük nagybetűvel, ebben az esetben mind a Wu, mind a Liu személynév, ezért kivételesen nagybetűt használunk – a ford.]

Az öt iskola

A késői Qing-korban több korábbi és kortárs neidan átadási vonalat rendeltek öt felekezet alá:

 1. az északi átadási vonal (beizong 北宗), alapította Wang Zhe 王嚞,
 2. a déli átadási vonal (nanzong 南宗), elindította Zhang Boduan 張伯端,
 3. a központi irányzat (zhongpai 中派), elindította Li Daochun 李道純,
 4. a nyugati irányzat (xipai 西派), alapította Li Xiyue 李西月,
 5. a keleti irányzat (dongpai 東派), alapította Lu Xixing 陸西星.

Az öt felekezet az egyes alapítók vagy elindítók földrajzi származására utal (a középső irányzat nevéről mondják azt is, hogy Li Daochun azon tételére utal, mely szerint a „közép” fogalmát hangsúlyozta, és fő művének címében is említésre kerül).

Mind Lu Xixing (1520–1601 vagy 1606) és Li Xiyue (1806–1856) fenntartotta, hogy Lü Dongbintől, a fent említett halhatatlantól kapott tanításokat, aki a Qing-dinasztiabeli taoizmusban került előtérbe. Lu Xixing a neidan szexuális értelmezésének egyik fő képviselője. Li Xiyue tanai Lu Xixing és a déli átadási vonal tanításain alapulnak.

További Ming- és Qing-kori szövegek

Több fontos Ming- és Qing-kori szöveget aligha lehet a fent feltüntetett felekezetek közé besorolni. A legismertebb közülük Az aranyvirág titka (ezt a címet Richard Wilhelm adta neki 1929-es fordításában, az eredeti címe Jinhua zongzhi 金華宗旨, avagy Végső tanítások az aranyvirágról).

Ez az 1700-as években keletkezett mű arról híres, hogy leírja a „fénykeringetés” (huiguang 回光)[5] gyakorlatát, melyet a gyakorló belül végez. Min Yide 閔一得 (1748–1836) ezt a szöveget helyezte a longmenhez tartozó jin’gai[-hegyi – a ford.] átadási vonal szöveghagyományának elejére (Esposito 2001).


[5] [A huiguang szerzőnk fordításában „circulating light”, azaz ’fényt keringetni’ vagy ’fénykeringetés’. A gyakorlat neve más fordításban: „reversion of the light” (Pregadio, szerk. The Encyclopedia of Taoism, Routledge, London and New York, 2008, 962. o.), azaz ’a fény visszaáramoltatása, visszatérítése, visszafordítása’, mert a hui a ’keringés, forgás’ mellett ’visszatérést, hazatérést, megfordulást’ is jelent – a ford.]

„Az aranyvirág titka”

Amikor a fényt keringetjük, az Ég és a Föld összes yin és yang lélegzete egybeolvad. …

A gyakorlás megkezdéséről szóló tanítások szerint a létezésen belül úgy tűnik, nemlétezés van. Hosszú idő után, amikor a gyakorlás kiteljesedik és az ember személyén kívül van egy másik személy is, a nemlétezésben megszületik a létezés.

A fény száznapnyi összpontosított gyakorlás után valódivá válik: ekkor szellemi tűz (shenhuo 神火) lesz belőle. Száz nap után a fény önkéntelenül összegyűlik, és a valódi yang egyetlen szikrája hirtelen létrehozza a kölesgyöngyöt (shuzhu 秫珠), pont úgy, ahogy a férj és a feleség közösülése után magzat keletkezik. Hogy ügyelni tudjunk rá, nyugodtnak kell lennünk. A fény keringetése a tűz időszakaival (huohou 火候) áll párhuzamban.

Jinhua zongzhi 金華宗旨 (Végső tanítások az aranyvirágról)

Említést érdemel még két másik híres mű, melyek tartalmaznak ugyan szövegrészleteket is, de inkább az emberi test ábrázolása köré összpontosulnak (6–7. ábra). A Xiuzhen tu 修真圖 (A valóság művelésének ábrája; Despeux 1994) több különféle változatban ismert, melyek az 1800-as évektől elejétől kezdve keletkeztek.

A Neijing tu 內景圖 (A benső szövedék ábrája) egy kőtáblán látható, amely a 19. század végéről származik, és a quanzhen/longmen átadási vonal székhelyéül szolgáló pekingi Baiyun Guan 白雲觀 (Fehér Felhő kolostor) egyik épületének falán található.

A két ábra a test felépítéséről két különböző elképzelést tükröz, és ennek megfelelően mutatja be a test fő jellegzetességeit és pontjait. Különösen a Neijing tu idézi fel a „benső tájkép” ősi témáját (Despeux 1996), és korai taoista meditációs szövegekből átvett részleteket is magában foglal.

6–7. ábra. A Xiuzhen tu 修真圖 (balra) és a Neijing tu 內景圖 (jobbra).

Liu Yiming

1819-ben Liu Yiming 劉一明 (1734–1821) kiadta neidan műveket tartalmazó szöveggyűjteményének kibővített változatát, melynek címe Daoshu shi’er zhong 道書十二種 (Tizenkét könyv a daóról, mely valójában mintegy húsz műből áll).

A gyűjtemény szövegmagyarázatokat tartalmaz a legfontosabb írásokhoz, mint a Wuzhen pianhez (Cleary 1987) és a Cantong qihez, illetve számos független művet is magában foglal.

Liu Yiming a hagyományvonalához tartozó szentiratok szélsőségesen szellemi értelmezését mutatja be. Írásait a tantételek mélységes ismerete és az egyszerű nyelvezet jellemzi – ez a párosítás ritka jellegzetesség a neidan irodalomban.

A nyílás

Hadd mondjak neked valamit. Ha meg akarod ismerni ezt a nyílást, az azon a földön található, ahol a hat érzékszerv nem tapad meg, azon a helyen, ahova az öt hajtóerő nem ér el. „Meghatározhatatlan és alig kivehető!” Belül egy nyílás van. „Elmosódott és homályos!” Belül egy kapu van.

Önmagától nyílik ki és záródik be. Ha odakiáltasz, felel, ha kopogsz, válaszol. Fényes és ragyogó! Teljes és befejezett! Akik megtévedtek, ezer mérföldre vannak tőle, akik felébredtek, pontosan előtte állnak.

Xiuzhen biannan 修真辨難 (Értekezések a valóság műveléséről)

 

A cikk hivatkozandó adatai:
Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja: A taoista alkímia történeti áttekintése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, 2013).

A fordítás alapjául szolgáló cikk:
Fabrizio Pregadio: The Way of the Golden Elixir: A Historical Overview of Taoist Alchemy (Golden Elixir Press, 2012), 31-39. o.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/?q=content/az-aranyelixir-utja-6-fejezet-fo-ne... (2013. 09. 12.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltett helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Új hozzászólás

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.