Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja - 4. fejezet: A Cantong qi (A hármas egység pecsétje)Szerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 10. 31.

4. fejezet: A Cantong qi (A hármas egység pecsétje)

Mindkét fent említett jellemvonás alapjául a Cantong qi 參同契, avagy A hármas egység pecsétje, a kínai alkímia történetének fő szövege szolgált (Pregadio 2011). A szinte teljes egészében versben írt mű képektől és szimbólumoktól nyüzsgő, rejtett utalásokkal teli szövege rengeteg szövegmagyarázat és egyéb mű ihletéül szolgáló tan kifejtését rejti. Kb. a 8. század eleje és a 19. század vége között legalább 38 szövegmagyarázata maradt fenn, illetve waidan 外丹 és neidan 內丹 szövegek egész sora hozható vele kapcsolatba, mind a Taoista kánonban, mind máshol (Pregadio 2012).

A két fő olvasat

A Cantong qit hagyományosan az alkimista Wei Boyangnak 魏伯陽 tulajdonítják (4. ábra), akiről azt tartják, hogy megint csak Jiangnan területéről származott, és a 2. század közepe körül élt. Ez a feltételezés az első évezred vége körül vált általánosan elfogadottá, és a neidan irányzatok tartották fenn, melyek Kínában a Cantong qi uralkodó értelmezését alakították.

A Cantong qi két fő olvasatának első változatát a neidan határozta meg. Története során a neidan sok, részleteiben különböző magyarázatot ihletett a szövegről, ezek azonban egy dologban megegyeztek: a Cantong qiben látják a benső alkímia eredetét, amely alapelveinek és módszereinek teljes kifejtését tartalmazza. Ebben az olvasatban a Cantong qi nem csupán egy alkímiai szöveg, hanem az első neidan szöveg.

Ez az értelmezés mély benyomást tett a kínai alkímia fejlődésére, és létfontosságú annak érdekében, hogy megértsük a neidan történetét és tanait. Felvet azonban két fontos problémát: a Cantong qi, melyet állítólag a 2. században írtak, a 7. századig nem gyakorol semmilyen látható hatást a fennmaradt waidan szövegekre, és ami ennél fontosabb, semmilyen alkímiai vagy egyéb forrás nem sugallja azt, hogy neidan a 8. század előtt létezett volna.

4. ábra. Wei Boyang 魏伯陽 és tanítványa elixírt vegyít.

Ezen az értelmezésen túlmenően a taoista hagyományban létezik a Cantong qinek egy másik, kevésbé ismert olvasata is. Ez az olvasat számításba vesz egy olyan szempontot is, amely a mű címében és verseiben is (84. és 87. szakasz) egyértelműen megnyilatkozik: a Cantong qi nem egy, hanem három fő témával foglalkozik, és egyetlen tanban egyesíti azokat. A három téma a kozmológia, a taoizmus és az alkímia.

Ez az olvasat felszabadítja a szöveget az alól, hogy kizárólag az alkímiával hozzák kapcsolatba. Amennyiben egymástól elkülönítve vizsgáljuk a három fő tantételbeli és szövegi összetevő eredetét, akkor világosság válik, hogy a Cantong qi nem érhette el a maihoz lényegileg hasonló formáját kb. 450-ig, de az is lehet, hogy egy vagy két évszázaddal későbbig (Pregadio 2011: 5–27). Ennek fényében a Cantong qi nem az első neidan szöveg, hanem a neidan első szövege.

A Cantong qi három témája

A nagyszerű Változások könyvének minőségei és természete mind a mértéket követi,
tanulmányozással a Sárga Császár és az Öreg Mester tanításait egyszerű megragadni,
a tűzhely tüzével végzett munka az igazságon alapszik.
E három út egy tőről fakad, és együtt egy ösvényt terem.

Három ágacskát gondoztam, ágaik és száraik azonban egymáshoz kapcsolódnak.
Együtt jönnek elő, nevük azonban különbözik, mivel mindannyian egy kapun lépnek ki.

Cantong qi 參同契 (A hármas egység pecsétje), 84. és 87. szakasz

A Cantong qi mindhárom témában alapvető különbségeket mutat a korábbi hagyományokhoz képest: a világmindenség jellemvonásait és annak viszonyát a daóval 道 a mérvadó kínai kozmológiai rendszer segítségével írja le;[1] kétféle megvalósítási módot különböztet meg, és azokra vonatkozólag meghatározza az alkímia hatókörét és működését; olyan alkímiai rendszert mutat be, amely lényegileg különbözik a korábbi waidan szövegekétől. A Cantong qinek e három témáról vallott nézetei állnak a waidan későbbi kozmológiai hagyományainak és tulajdonképpen az egész neidannak a középpontjában.


[1] Ez a rendszer, amelyet a nyugati tudósok gyakran „megfeleltetésen alapuló kozmológiának” neveznek, a különböző hatókörök vagy szférák – elsődlegesen a világmindenség és az emberi lény – természetének és tulajdonságainak taglalását, valamint a köztük lévő kölcsönös összefüggések kifejtését célozza. Mindezt több jelképcsoport – mint például a yin és a yang, az öt hajtóerő, a Változások könyvének trigramjai és hexagramjai – felhasználásával teszi meg. Míg az egyes összetevők eredete korábbi, átfogó és következetes rendszerré az i. e. 3–2. században rendeződtek össze.

A dao és a világmindenség

A Cantong qi a világmindenség különböző állapotait (az egységet, a kettősséget és a sokféleséget) szemléltető jelképcsoportok segítségével írja le a világmindenség viszonyát a daóval. E jelképsorozatok közül kettő különösen fontos.

Az elsőt a Változások könyvének (Yijing 易經) nyolc trigramja közül négy alkotja, nevezetesen a qian 乾 ☰, a kun 坤 ☷, a kan 坎 ☵ és a li 離 ☲. A qian és a kun jelképezi az elsődleges minőségeket, amelyeket a dao önmegnyilvánulása során felvesz: a qian jelöli a tevékeny (yang 陽, ’teremtő’), a kun a tétlen (yin 陰, ’befogadó’) vetületét. A qian és a kun állandó egyesülése a világmindenséget megelőző tartományban ad életet a világegyetemnek.

Ebben az örökké tartó pillanatban a qian yangja beárad a kunba , mely így kanválik, válaszul pedig a kun yine bejut a qianbe , melyből li lesz. A kan és a li ezért felváltja a qiant és a kunt a világmindenségben, viszont saját benső lényegükként rejtegetik azokat.

Míg a qian és a kun fő képmása az Ég és a Föld, mely soha nem cseréli fel helyzetét, addig a kan és a li fő képmása a Hold és a Nap, melyek a tér keretei között és az idő körforgása által megszabva felváltva növekednek és csökkennek, felemelkednek és alászállnak. Mind a tér, mind az idő ezért a dao egyetlen lélegzetének (yiqi 一氣) működése a világmindenségben.

Qian és kun, kan és li

A szilárd qian ☰ és az engedékeny kun ☷ összekapcsolódik és átfogja egymást. A yang ad, a yin befogad, a férfias és a nőies kéz a kézben jár. Együtt teremtenek és alakítanak, kibontakoztatva lényegüket és kiárasztva lélegzetüket.

A kan ☵ és a li ☲ áll az előtérben: ragyogásuk és izzásuk alászáll és kiterjed. Ez a folyamat rejtélyes és homályos, aligha lehet kipuhatolni, nem lehet lefesteni vagy ábrába foglalni. A bölcsek felmérték mélységét, majd egyesülve vele leírták az alapjait.

E négy megkülönböztethetetlenül, az üres nemlétezés kellős közepén időzik. Hatvan hexagram kering körülöttük, mint egy szekér, körbe-körbe. Ha a sárkányt és a kancát felszerszámozza, a fényes nemes úr kezében tartja az idő gyeplőjét.

Az összhangban követés és engedékenység rejlik: az ösvény sima és nem fenyeget veszedelemmel. A veszedelmes utak akadályoznak és gátolnak: veszélyeztetik a királyságot.

Cantong qi 參同契 (A hármas egység pecsétje), 43. szakasz.

A második fő jelképcsoport az öt hajtóerő (wuxing 五行), nevezetesen a fa, a tűz, a talaj,[2] a fém és a víz. Az öt hajtóerő az egység yinné és yanggá történő szétválásából, valamint a yin és a yang további négy állapotra való osztódásából jön létre. A víz és a tűz az Ég utáni állapot yine és yangja, a fa és a fém pedig az Ég előtti állapot valódi yine és valódi yangja.

A talaj, az ötödik hajtóerő egyaránt rendelkezik yin és yang vetülettel. Mivel a többi hajtóerő között, középen helyezkedik el, a forrást jelöli, amelyből azok erednek. Mivel mindegyikőjükben osztozik, biztosítja a sokféleség világának összekapcsolódását az egység eredendő állapotával.


[2] [A tu 土 hajtóerő legelterjedtebb fordítása magyarul „föld”, angolul „earth”. E bevett fordítói gyakorlat hiányossága, hogy a célnyelvben – akár a magyarban, akár az angolban – fedésbe hoz két eltérő forrásnyelvi szót, mert rendszerint a tiannel 天 (Ég) párban álló dit 地 is „Földnek”, avagy „Earth”-nek fordítják. Szerzőnk ezért szóválasztásával megkülönbözteti ezt a „két földet”. A hajtóerőt „soil”-nak, azaz ’talajnak’, a kozmikus földet pedig „Earth”-nek, azaz ’Földnek’ fordítja. Kínálkozhatna még e „két föld” megkülönböztetése kis és nagy kezdőbetűs szedéssel, ez azonban szóbeli közlés esetében könnyen okozhatna félreértést. A ’talaj’ itt természetesen tágabb, ’valaminek feneket, aljat, alapot adó’ jelentésében szerepel – a ford.]

A „nemcselekvés” útja és az alkímia célja

A Daode jingben 道德經 és a Zhuangziben 莊子, a másik jelentős, korai taoista műben kifejezésre juttatott alapelvek ihlették a Cantong qi taoista részeit, amelyek mindkét művet több ízben idézik. Ezen alapelvek legfőbbje a ’nemcselekvés’ (wuwei 無為), az a kifejezés, amely a taoista szent világi tevékenykedését írja le.

A Cantong qi (18–25. szakasz) az alkímia hatókörének és céljának meghatározásához a Daode jingnek azt a részletét idézi (20. szakasz), amely a ’felsőbbrendű erény’ (shangde 上德), avagy a természetes nemcselekvés (wuwei) és az ’alsóbbrendű erény’ (xiade 下德), avagy a szándékolt cselekvés (youwei 有為) közötti különbséget vázolja fel.

A felsőbbrendű erény útján az egy kettővé, majd sokféleséggé való szétválása előtti állapotot önkéntelenül lehet elérni, és az Ég előtti, valamint az Ég utáni tartományok alapvető egységét azonnal fel lehet fogni. Ez a megvalósított vagy a valódi ember (zhenren 真人)[3] útja. Az alsóbbrendű erény ehelyett a sokféleségben és a változásban elrejtőzött hiteles alapelv keresésére összpontosít – ez a keresés táplálást tesz szükségessé és gyakorlást igényel.

Az alkímia, a Cantong qi szerint, az alsóbbrendű erény útja: az alkímiai folyamat, akár „külső”, akár „benső”, a „cselekvés” egy formája, mely fokozatos folyamatként alakul. Célja, hogy felkészítse a gyakorlót a „nemcselekvés” állapotára, és csak akkor teljesedik be, amikor ez megtörténik.


[3] [A zhen további jelentései: ’valódi, valóság, igaz, igazi, igazság, tökéletes, tökéletesség, hiteles’ – a ford.]

Felsőbbrendű erény és alsóbbrendű erény

A felsőbbrendű erény nem bír cselekvéssel: nincs semmi, ami által cselekedne. Az alsóbbrendű erény cselekszik: van valami, ami által cselekszik.

Daode jing 道德經 (Az út és erény könyve), 38. szakasz.[4]

„A felsőbbrendű erény nem bír cselekvéssel”: nem használ vizsgálódást és keresést. „Az alsóbbrendű erény cselekszik”: tevékenykedése nem nyugszik.

Cantong qi 參同契 (A hármas egység pecsétje), 20. szakasz.


[4] [Az idézett Daode jing részlet kínai eredetije alapján ezt a sort a következőképpen is lehet fordítani: „A felsőbbrendű erény nem cselekszik: a nemlétezés által cselekszik. Az alsóbbrendű erény cselekszik: a létezés által cselekszik” 上德無為而無以為;下德為之而有以為。 – a ford.]

A valódi ember a Cantong qiben

Bensőleg tápláljuk magunkat, derűsen és nyugodtan az üres nemlétezésben. Visszatérve az alaphoz fedjük el fényünket, és bensőleg világítsuk meg testünket.

Zárjuk be a nyílásokat, és fokozzuk, erősítsük az isteni törzset; ahogy a három világítótest lesüllyed a talajba, melegséggel tápláljuk a gyöngyöt.

A fül, a szem és a száj a három kincs: zárjuk be őket, és ne hagyjunk semmit áthaladni rajtuk. A valódi ember visszavonul a feneketlen mélységbe, sodródva és kóborolva az iránytűhöz tartja magát.

Amikor a három kincs bezárult, pihentessük testünket egy üres szobában, és engedjük át akaratunkat az üres nemlétezésbe való visszatérésnek; gondolatok nélkül elérjük az állandóságot.

Ha előre-hátra haladunk, azzal akadályozzuk magunkat; ha összpontosítunk, szívünk nem fog elvándorolni vagy eltévelyedni. Alvás közben olvadjunk bele szellemünkbe, ébren pedig tartsuk szemmel a létezést és a megszűnést.

Cantong qi 參同契 (A hármas egység pecsétje), 18., 58. és 59. szakasz.

Az alkímiai modell

A Cantong qiben lefektetett gyakorlási alapelvek egyenesen következnek azokból a nézetekből, amelyeket a mű a dao és a tízezer létező (wanwu 萬物) között feltételezett viszonyról felvázol. Ezt a viszonyt, ahogy általában a taoizmus is, egyidejűleg végbemenő fázisok sorozataként magyarázza: az abszolútum egységként jeleníti meg önmagát, mely tevékeny és befogadó aspektusra bontható – nevezetesen valódi yangra (qian) és valódi yinre (kun). E két alapelv ismétlődő összekapcsolódása ad életet minden világi létezőnek és jelenségnek.

A világmindenségben, ahogy azt már láthattuk, a valódi yang a yinben rejtőzik, a valódi yin pedig a yangban. Minden egyes yang létező ezért magában rejti a valódi yint, és fordítva. E létezők között az első és legfontosabb maga a világmindenség: nézőpontjából, melyet a kettősség ural, a világ a daóhoz viszonyítva yin, ám magában rejti annak egyetlen lélegzetét, amely nem más, mint a valódi yang.

Ennek megfelelően az alkímiai folyamat abból áll, hogy fordított sorrendiséget követve fokozatosan végighalad a világmindenség fejlődési állomásain annak érdekében, hogy visszajusson az egyetlen lélegzethez.

Ezekre az elvekre alapozva a Cantong qi által szentesített egyetlen alkímiai gyakorlat az, amelyik lehetővé teszi a qian és a kun, avagy a valódi yang és a valódi yin összekapcsolását. A Cantong qi szerint a valódi ólom (☰) és a valódi higany (☷) ’ugyanabból a fajtából’ (tonglei 同類) való, mint a qian és a kun.

Az ezeket az eredeti alapelveket tartalmazó yin és yang létező a „fekete ólom” (azaz a természetes ólom ☵), illetve a cinóber (☲). A szó szoros értelmében az alkímia abból áll, hogy kivonja a valódi ólmot a „fekete ólomból”, illetve a valódi higanyt a cinóberből, és összekapcsolja egymással.

A Cantong qi alkímiai módszere

A fémből készítsünk töltéseket és védőgátakat, amelyek közé a víz beléphet és akadálytalanul folyhat. 15 a fém mérőszáma, és ugyanennyi a víz száma is.

Járuljunk a tűzhelyhez, hogy meghatározzuk a skrupulusokat[5] és az unciákat: ötrésznyi víz több mint elegendő. Ily módon a kettő valódivá válik, a fém pedig annyit fog nyomni, mint először. A másik hármat tehát nem használjuk, a tüzet azonban, amely a 2, hozzájuk erősítjük.


[5] [Skrupulus vagy scrupulus: patikai mértékegység, átvitt értelemben szemernyi, parányi mennyiség – a ford.]

A három dolog egymáshoz kapcsolódik: átalakulásaikban isteni alakokat öltenek. A hatalmas yang (azaz a tűz) lélegzete helyezkedik el alul, egy pillanat alatt elpárolog és lecsillapszik. Először cseppfolyós lesz, utána összesűrűsödik; ez az, amit sárga szekér névvel illetnek.

Amikor ideje már majdnem lejár, összeroncsolja saját természetét és elmetszi életfonalát. Formája úgy néz ki, mint a hamu vagy a föld, alakja olyan, mint a por egy makulátlan ablakon.

Törjük porrá és keverjük el, hagyjuk belépni a vörös színű kapukon. Szilárdan tömítsük az illesztékeket, igyekezzünk olyan szorosan lezárni őket, amennyire csak tudjuk.

Lobogó tűz növekszik alul: hangja éjjel-nappal változatlan és kitartó. Először szelídítsük meg, hogy szabályozni tudjuk, a végén szítsuk fel és hagyjuk szétterjedni.

Gondosan és elővigyázatosan őrizzük: figyelmesen vegyük szemügyre és szabályozzuk melegének mértékét. Tizenkét csomópontot fog körbejárni, és amikor mind a tizenkettővel elkészült, ismét szüksége lesz gondoskodásunkra.

Végül lélegzete kimerül, élete fonala lassan elszakad; megáll és meghal, elveszti ját 魄 és hunját 魂. Ezután színe bíborra változik: elértük a visszaáramoltatott elixírt, mely csak úgy ragyog és izzik.

Aprólékosan törjük porrá, és készítsünk belőle golyócskát – akár egy késhegynyi is tökéletesen isteni.

Cantong qi 參同契 (A hármas egység pecsétje), 39–40. szakasz.

 

 

A cikk hivatkozandó adatai:
Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja: A taoista alkímia történeti áttekintése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, 2013).

A fordítás alapjául szolgáló cikk:
Fabrizio Pregadio: The Way of the Golden Elixir: A Historical Overview of Taoist Alchemy (Golden Elixir Press, 2012), 17-24. o.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/?q=content/fabrizio-pregadio-az-aranyelixir-ut... (2013. 08. 28.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltett helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

 

Új hozzászólás

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.