Az aranyelixír útja - 8. fejezet: A benső elixír és az emberSzerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 11. 01.

8. fejezet: A benső elixír és az ember

A neidan 內丹 legszembetűnőbb jellegzetességének gyakran az élettani gyakorlatokat tartják, a benső elixír elegyítése azonban az egész emberi lényt magában foglalja, nem csak a szigorú értelemben vett testet. Az egész folyamatot a szív (xin 心), a szellem (shen 神) székhelye és az emberi lény fő jelképes közepe vezeti.

A szív a „valódi szándék” (zhenyi 真意) révén működik. A valódi szándék azon tevékeny képességünk, mely a szellemmel való kapcsolata által lehetővé teszi a yin 陰 és a yang 陽 (a kettő) összekapcsolódását, valamint a benső elixír (a dao 道 egyetlen lélegzete) létrehozását és táplálását.

Az elixír a neidanban

A neidan nézete szerint az elixír egyenértékű a létezés eredendő állapotával, és annak megszerzését vagy visszaszerzését jelképezi. A gyakorlás végső fázisának eredményét úgy jellemzik, mint visszatérést az „ürességbe” (xu 虛), abba az állapotba, amelyikben nincs határvonal vagy különbségtétel az abszolút és a viszonylagos között.

Mivel azonban a folyamat fokozatos, a gyakorlás elsősorban abban a hatókörben munkálkodik, amelyiknek meghaladására hív. Fő célja, hogy teljesen feltárja ezen sík hétköznapi megközelítésének korlátozottságát, hogy megmutassa, az valójában összhangban van a dao önmegnyilvánulását vezérlő alapelvekkel, és elvezesse a gyakorlót annak felismeréséhez, hogy az abszolút alapelv és a megnyilvánult sík alapvetően kettősség nélküli egységet alkot.

A gyakorlás tényleges fókuszpontja sem „benső”, sem „külső”. Mindazonáltal gyakran szemléltetik azzal a hasonlattal, hogy egy „személy jön létre a személyen kívül” (shen zhi wai shen;[1] vagy „én az énen kívül”; Despeux 1986: 111–112), amely a magasabb állapot megvalósítását jelképezi, és „valódi személyként” (zhenshen 真身) határozzák meg (vesd össze a korai taoista meditáció „valódi énjével”, zhenwo 真我 [vagy más esetekben zhenwu 真吾 – a ford.]).[2]

Ebben az esetben a gyakorlás fő állomásaiként a fogantatást, a várandósságot, majd a magzat megszületését nevezik meg, mely a gyakorló tökéletes képmásáva növi ki magát és megvalósított állapotát személyesíti meg. Egy másik nézet szerint – e kettő nem feltétlen zárja ki egymást, kölcsönösen és néha együtt kerülnek bemutatásra – a benső elixírre úgy tekintenek, mint amit már minden emberi lény birtokol, és ami azonos saját veleszületett, megvalósított állapotával.

A Wuzhen pianhez 悟真篇 írt szövegmagyarázatában Liu Yiming 劉一明 ezt a nézetet a következőképpen fejti ki: „Az aranyelixír minden emberi lényben hiánytalanul megvan: teljesen megvalósított mindenkiben.” Ugyanez a nézet sarkallja Yu Yant 俞琰 (1258–1314) a Cantong qihez 參同契 írt magyarázatában a következő megállapításra: „Az aranyelixír a szemünk előtt van.”


[1] [Más alakban shenwai you shen 身外有身 (Pregadio, szerk. The Encyclopedia of Taoism, Routledge, London and New York, 2008, 275. o.) – a ford.]

[2] Az esetleges félreértések elkerülése végett emlékeztetünk rá, hogy a shen 神 ’szellem’ és a shen 身 ’személy’ két azonosan hangzó, de eltérő kínai írásjegy. A további kétértelműség megelőzése érdekében azt is hozzátesszük, hogy bizonyos szövegkörnyezetben, mint a jelenlegiben is, a shent (’személy’) lehetne ’énként’ is fordítani. Ez a szó azonban nem a lélektani létezőként értendő ’énre’ utal, hanem ehelyett az egész személyre. A ’test’, ami a shen másik gyakori fordítása, a jelen szövegkörnyezetben túl leegyszerűsítettnek, sőt zavarónak tűnik.

Az aranyelixír

Az ember alapvető természetét, mely kezdeti, mégis hiánytalan, „aranyelixírnek” is nevezik. Nincs más aranyelixír az ember alapvető természetén kívül. Ez az aranyelixír minden emberi lényben hiánytalan: teljesen megvalósított mindenkiben. Nem több egy bölcsben, nem kevesebb egy hétköznapi emberben. A halhatatlanok és a buddhák magja, az érdemesek és a bölcsek gyökere.

Liu Yiming, szövegmagyarázat a Wuzhen pianhez 悟真篇 (Ráébredés a valóságra)

„Megfordítás”

Ezeken és egyéb jellemvonásokon túlmenően az egyik fő sajátosság, amelyben a neidan folyamat összes leírása osztozik, a „megfordítás” (ni 逆 vagy diandao 顛倒) eszméje (Robinet 2011: 1–15). Ahogy azt az alábbiakban részletesen is bemutatjuk, a gyakorlást jellegzetesen a következő eljárás keretezi: a létezés elsődleges összetevőit, nevezetesen a lényeget, a lélegzetet és a szellemet (jing 精, qi 氣 és shen 神) fokozatosan visszavezetik a létesülési rangsorban megelőző szintre.

A folyamat a legalsó állomással veszi kezdetét és a legmagasabbal végződik, tetőpontja a visszaáramlás (huan 還) a nemlétezés (wu 無) vagy az üresség (xu 虛, kong 空)[3] állapotába.

E folyamat jellegzetes megfogalmazásai „a lényeg finomítása és átalakítása lélegzetté”, „a lélegzet finomítása és átalakítása szellemmé”, „a szellem finomítása és visszaáramoltatása az ürességbe”. A benső elixír e folyamat lezárulásával valósul meg teljesen.


[3] [Ha valaminek a hiányát, távollétét szeretnék kifejezni, a kínai szövegek rendszerint a következő írásjegyeket használják: xu 虛 ’üres, üresség, űr, üres tér’ (angol: ’empty, emptiness, void, voidness, vacuity’); kong 空 ’űr, üreg, üreges’ (angol: ’empty, emptiness, hollow, hollowness’); wu nemlétező, nemlétezés, nincs’ (angol: ’lack, absence, nothingness, non-being, un-, -less’); dong 洞 ’barlang, üreg’ (angol: ’cavern’) – a ford.]

„Az áramlás megfordítása”

Akik hatalmas bölcsességgel rendelkeznek, megfordítják a teremtés és átalakulás körforgását. Nem ragadja el őket a teremtés és az átalakulás folyamata, nem alakítja őket a yin és a yang. Nem vonszolja őket a tízezer létező, és nem rángatja őket a tízezer feltétel.

Lótuszt ültetnek a tűzbe, és csónakot vontatnak át a sáros vizeken. Kölcsönveszik a világ törvényeit (fa 法), hogy a dao törvényeit műveljék, az ember daójával összhangba kerülve azonban az Ég daóját teljesítik be. Gyökerestül eltávolítják az érzékelt tárgyakon felhalmozódott port, és teljesen megtisztítják a szerzett külső befolyásokat.

Végzetüket (vagy életüket, ming 命) önmaguk uralják, és nem az Ég. Visszatérnek „eredeti arcukhoz”, és megmenekülnek az idő körforgása elől. Meghaladják a három világot [a vágy, az alak és az alaktalanság világát], és olyan ellenállóvá válnak, mint a vajra (gyémánt).

Liu Yiming, Xiangyan poyi 象言破疑 (A jelképes nyelvezettel kapcsolatos kételyek szétzúzása)

A neidan szövegek szerzői a Daode jing 道德經 következő kijelentésével (42. szakasz) kapcsolták össze ezeket a szinteket: „A dao létrehozza az egyet, az egy létrehozza a kettőt, a kettő létrehozza a hármat, a három létrehozza a tízezer létezőt” (lásd az 1. táblázatot).

E részlet egyik értelmezése szerint a dao először létrehozza az egységet, amely magában foglalja a két egymást kiegészítő alapelvet, a yint és a yangot. Miután a yin és a yang szétválik, ismét összekapcsolódik, és létrehozza a „hármat”, amely az egyesülés eredménye. A „tízezer létező” e folyamat állandó ismétlődésének eredményeként létrejövő létezők összessége.

A neidan gyakorlás szakaszai úgy fordítják meg fokozatosan ezt a folyamatot, hogy megszüntetik az egyes állomások és a közvetlenül fölöttük levő szint közti különbségeket.

1. táblázat. A bal oldalon a kozmogónia „alászálló” szakaszai.
A jobb oldalon a neidan gyakorlás párhuzamos „felszálló” szakaszai.

Xing és ming

Bár a neidan felöleli az emberi létezés két fő végpontját, melyeket nyugati kifejezésekkel „szelleminek” és „testinek” lehetne nevezni, az egyik szempont, amely alapján alirányzatait és azok gyakorlatait megkülönböztetik, az az, hogy e két szint közül viszonylagosan melyikre helyeznek nagyobb hangsúlyt. Az e két végpontra utaló kínai kifejezések (a xing 性 és a ming 命) jelentésköre azonban tágabb.

A xing és a ming a neidan emberről alkotott elképzelésének két sarkalatos fogalma: az egyik az ember egyénfeletti tulajdonságaira, a másik az egyéni létezésre vonatkozik.

A xing jelöli az ember „benső természetét”, melynek tulajdonságai meghaladják az egyéniséget, és azonosak a tiszta létezés, sőt még azon is túl a nemlétezés tulajdonságaival. A neidan szövegek gyakran buddhista szakkifejezésekkel értekeznek a xingről – például: ’az ember saját valódi, megvilágosodott természete’ (zhenru juexing 真如覺醒/性) és ’meglátni az ember természetét’ (jianxing 見性).

A ming jelentése elsősorban ’parancs, elrendelés’, ám jelentései közé tartozik az ’élet, létezés és élettartam’, valamint a ’végzet’ vagy a ’sors’ is. Mi több, a nyugati nyelvű művekben a neidannal összefüggésben gyakran értelmezik a minget ’éltető erőként’ is (nem szó szerinti fordítás).

A neidan szemléletmódjában ezek az eltérő jelentések és értelmezések kapcsolatban vannak egymással. A ming egyfajta lenyomatként, bevésődésként vagy pecsétként határozható meg, amelyet minden egyes ember születésekor megkap: létezését így az Ég parancsának köszönheti, ami meghatározza a világban betöltött helyét és szerepét, és így a „sorsát”, melyet életében be kell teljesítenie.

Mi több, életében mindenki bizonyos adagnyi „éltető erőt” kap, melynek mennyisége emberenként más és más, fogyatkozása és végül kimerülése azonban elkerülhetetlen. Míg az ember xingje nem született és ezért halhatatlan, mindannak, ami a ming hatókörébe tartozik, van kezdete és vége.

Xing és ming

A xing a tökéletes, Ég előtti szellem (shen 神): az egyetlen isten. A ming a tökéletes, Ég előtti lényeg (jing 精): az egyetlen lélegzet. A lényeg és a szellem a xing és a ming gyökere. …

Akik művelik mingjüket, viszont nem értik xingjüket, hogyan tudnának megmenekülni a világkorszakok körforgása elől? Akik látják xingjüket, ám nincsenek tudatában mingjüknek, hogyan tudnának végül visszatérni [az eredetbe]? …

A felsőbbrendű emberek együttesen valósítják meg a xinget és a minget. Először megtartják az előírásokat és megszilárdítják bölcsességüket, és ily módon kiüresítik elméjüket. Ezután finomítják lényegüket, lélegzetüket és szellemüket, és ily módon megőrzik testüket. Amikor a test elnyugodott, a ming alapja tartósan szilárd, amikor az elme üres és tiszta, a xing alapja teljesen megvilágosodott. Amikor xingünk teljesen megvilágosodott, nincs jövés-menés, amikor mingünk tartósan szilárd, nincs halál és születés.

Zhonghe ji 中和集 (A közép összhangja: Szöveggyűjtemény)

Gyakorlás tekintetében a neidanon belüli alirányzatokat néha aszerint különböztetik meg, hogy a mingnek vagy a xingnek tulajdonítanak-e elsőbbséget. Az északi átadási vonalban például a gyakorlás a xingen való munkálkodással kezdődik.

Ezzel szemben a déli átadási vonal a gyakorlás első szakaszában a minget helyezi a xing elé, a második szakaszban a xinget a ming elé, majd a harmadik szakaszban kizárólag a xingre összpontosít.

Több szerző mindazonáltal azt hangsúlyozza, hogy a xinget és a minget együtt kell művelni, és a ’xing és ming együttes művelése’ (xingming shuangxiu 性命雙修) kifejezést használja.

 

A cikk hivatkozandó adatai:
Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja: A taoista alkímia történeti áttekintése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, 2013).

A fordítás alapjául szolgáló cikk:
Fabrizio Pregadio: The Way of the Golden Elixir: A Historical Overview of Taoist Alchemy (Golden Elixir Press, 2012), 47-52. o.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/?q=content/az-aranyelixir-utja-8-fejezet-benso... (2013. 09. 15.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltett helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Hozzászólások

Szia Gábor!
Most tűnt fel, hogy a "három" mellé a Kan-t és a Li-t társítod. Kérdés, hogy szám-misztikailag ez helyes-e?  Úgy is lehet gondlokodni, hogy az egy (Tiszta Yang) létrehozza a Qian-t és a Kun-t (bár ez már lehet három, hiszen ott van az egység is), majd ezek megszülik fiúkat és lányukat, így már négy lesz (Qian, Kun, Kan, Li).
Sőt, továblépve az

 • 1 mint az Egy (Tiszta Yang)
 • 2 mint a Qian és Kun
 • 3 mint a Qian, Kun és az Egy (Tiszta Yang)
 • 4 mint a Qian, Kun, Kan, Li
 • 5 mint a Qian, Kun, Kan, Li és az Egy (Tiszta Yang)

Esetleg van erről kifejtés a szövegekben?
Üdv,
András

Szevasz!

Először is gratulálok, hosszú ideje te vagy az első, aki nem Louis Vuitton táskát vagy Viagrát reklámozó linkkel szóltál hozzá! Köszönöm.

Pregadio ebben a kérdésben következetes, és mindig csak az adott létesülési szinten jelen levő minőségeket számolja össze. Így

 • a "nulladik" szint: a megnevezhetetlen dao
 • az egy: az egység állapota
 • a kettő: a yin/kun és a yang/qian
 • a három: a yin és a yang, plusz az egyesülés eredménye (ami lehet a kan is és a li is)
 • 10000: az egyesülés állandó ismétlődése

Más szöveg/tanulmány most nem jut eszembe, de majd résen leszek.

Üdv, Gábor

Szevasz!
Fura kicsit ez a felület, jó lenne, ha megjegyezné az egybetartozó hozzászólásokat-válaszokat!
Köszönöm válaszod! Számomra fucsa, hogy a Yin - Yang és gyermekük a hármas. Ez azt jelenti, hogy az első egyesüléskor létrejön a Li, a másodiknál a Kan? Ergo van a Kan - Li között elsőbbségi "születési" viszony? Nagyon furcsa lenne.
Amennyiben viszont a Kan - Li együtt jönnek létre, akkor ez négyes és nem hármas. Szerény véleményem szerint.
Üdv,
András

Szevasz!

Nálam úgy látszik, mintha megtartaná a válaszok egymásutániságát és összetartozását.

Az én olvasatomban a három nem azt jelenti, hogy "három darab" valami létezik, például qian, kun és kan, hanem hogy van a két alapminőség és a keveredésük.

Tehát a hármasság szerintem minőséget és nem mennyiséget jelöl. Így a hármat már egyből a 10000 követi, ami az egymással elkeveredett yin-yang világának jelképe.

Üdv, Gábor

Értem! Jó meglátás, köszönöm!
Üdv,
András

Új hozzászólás

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.