Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja - 5. fejezet: Waidan a Cantong qi utánSzerkesztői irányelvek:

 • A fejezetet a könnyebb olvashatóság érdekében több bekezdésre tördeltük és olyan kiemelésekkel láttuk el, amiket az eredeti kiadvány nem tartalmaz.
 • A letölthető formátum csak az eredetiben is fellelhető dőlt betűs kiemeléseket tartalmazza.
 • A cikk tartalomjegyzéke és többi fejezete, valamint a letölthető változat itt érhető el.
 • Az alkalmazott szedési irányelvek pedig megtekinthetők itt.
 • A korrektúrázott változat feltöltésének ideje: 2013. 10. 31.

5. fejezet: Waidan a Cantong qi után

A külső alkímia datálható szövegeinek többsége a Tang-dinasztia (7–9. század) alatt íródott, melyet a waidan 外丹 „aranykorának” neveznek. Az időszak fő irányzatai a taiqing 太清 hagyomány hanyatlásáról tanúskodnak, amivel párhuzamosan a Cantong qivel 參同契 kapcsolatos tanok és módszerek fontossága növekedett. A Tang-korszak arról is ismert, hogy a waidan az írástudók érdeklődésének homlokterébe került.

A legnagyobb kínai költők közül kettő, Li Bai (701–762) és Bai Juyi (772–846) is vonzódott a Cantong qihez. Más költők, köztük Meng Haoran (689–740), Liu Yuxi (772–843) és Liu Zongyuan (773–819) műveikben szintén utalnak az elixírekre. Ez az érdeklődés a későbbi időkben is fennmaradt, amikor a fő figyelem a neidanra 內丹 tevődött át, melynek sok forrásszövegét versben írták (Ho Peng Yoke 1985: 195–203).

Bár a Cantong qi örökre megváltoztatta a taoista alkímia történetét, semmi esetre sem annak tanai ihlették az összes Tang-kor alatt íródott waidan művet. Az egyik legismertebb ezek közül a kiváló orvos, Sun Simo (a hagyomány szerint 581–682) által összeállított, kivonatos kézikönyv, a Taiqing danjing yaojue 太清丹經要訣 (Lényegi útmutatások a hatalmas tisztaság elixírjeinek könyveiből). Műve (mesteri fordítása megtalálható Sivin 1968-as kötetében) úgy háromtucat waidan módszert tartalmaz. Biztos, hogy mindegyik korábbi szövegekből származik, és egyik sem kapcsolódik a Cantong qihez.

Két legendás módszer

Az ebben és más forrásokban feljegyzett módszerek sokasága közül a Tang-korszak alatt a waidanra kettő vált jellemzővé. Az első, amelynek számos változata létezik, a cinóberen (yang) alapszik. A cinóberben lévő higanyt (yin a yangban) kivonják és hozzáadják kénhez (yang), hogy ismét cinóbert alkosson.

Ez a jellegzetesen hétszer vagy kilencszer megismételt folyamat olyan anyagot eredményez, amelynek természetéről azt tartják, hogy fokozatosan egyre inkább yang lesz (a 7 és a 9 yang számok). A végső eredmény egy olyan elixír, amely teljes egészében mentes a yin összetevőktől, és a tiszta yang (chunyang 純陽) fényes minőségeit testesíti meg, azaz az egység állapotát, mielőtt az egy szétválik kettővé.

Ennek a módszernek figyelemre méltó példáját nyújtja Chen Shaowei, aki a 8. század elején tevékenykedett. A cinóber kialakulásáról, változatairól és jelképrendszeréről szóló kidolgozott beszámoló után műve egy két fő részre osztott alkímiai folyamatot ír le (Sivin 1980: 237–240 és 270–274).

Az első részben a cinóbert hét körön keresztül finomítják, mindegyik keringetés olyan „aranyat” hoz létre, amelyet el lehet fogyasztani vagy alapanyagként fel lehet használni a következő művelethez. A második részben a finomítás hetedik körének végeredményét használják fel a visszaáramoltatott elixír fő összetevőjeként, melyet bonyolult hevítési eljárásnak vetnek alá. Bár Chen Shaowei kozmológiai jelképeket használ, művét nem befolyásolta a Cantong qi.

A tűzhely és a tárolóedény

A hatalmas elixírhez a tűzhelyet és a tárolóedényt oly módon kell elkészíteni, hogy magába foglalja az Eget, a Földet és az Embert (a három erőt), valamint az öt szellemet (wushen 五神, azaz az öt hajtóerő). Az edényt a hetedik visszaforgatásból származó 24 unciányi aranyból kell elkészíteni, hogy harmóniában legyen a 24 qi időszakkal.

… A fedő 8 unciája a nyolc csomópontnak felel meg (a négy évszak kezdete és közepe). … Az edényt a nyolc trigram és a tizenkét szellem (shi’er shen 十二神, azaz a 12 kettősóra) szerint kell a hevítéshez felállítani, mielőtt az összekevert bíbor aranyszemcséket belehelyezzük.

Chen Shaowei, Dadong lian zhenbao jing jiuhuan jindan miaojue 大洞鍊真寶經九還金丹妙訣 (Csodálatos útmutatások a kilencszeres visszaforgatás aranyelixírjéről – Kiegészítés a valódi kincs finomításáról szóló, Hatalmas barlang szentiratához,); ford. Sivin, „The Theoretical Background of Elixir Alchemy” [„Az elixír alkímia elméleti háttere”], 279–281, kisebb változtatásokkal.

A második fő módszer, amely közvetlenül a Cantong qi tanaiból származik, nemcsak  az általunk ismert világban fellelhető yint és yangot veszi számításba, hanem kifejezetten a világmindenséget megelőző „valódi” természetüket. Itt a kiinduló összetevők a természetes cinóber (yang ☲) és a természetes ólom (yin ☵).

Ezeket elkülönítve finomítják, hogy a cinóberből valódi higanyt (zhenhong 真汞) hozzanak létre, amely a valódi yinnel (☷) azonos, az ólomból pedig valódi ólmot (zhenqian 真鉛), amely a valódi yangot (☰) képviseli. Amikor a két finomított anyag összekapcsolódik, olyan elixír jön létre, amely megint csak magában foglalja a tiszta yang minőségeit.

Az alkímia és a ciklikusan ismétlődő időszakok

A Cantong qi ihlette waidan hagyományok más vetületei azt mutatják, hogy a Tang-korszak alatt az alkímiai módszereket úgy tervezték meg, hogy azok a világegyetem rendszerének jellemvonásait tükrözzék. Számos Tang-kori alkimista fenntartja, többi társához hasonlóan szerte a világban, hogy műve azt a folyamatot másolja le, mely során a föld méhében a természet arannyá alakítja át az ásványokat és a fémeket.

Nézetük szerint az alkímiai műhelyben elkészített elixír ugyanazokkal a tulajdonságokkal bír, mint az önmagától visszaáramlott elixír (ziran huandan 自然還丹), amelyet a természet finomít meg egy kozmikus, 4320 évig tartó időszak alatt. Pontosan ezt a számot kapjuk meg, ha a holdnaptár szerinti év 360 napját összeszorozzuk a napi 12 kettősórával (shi 時). Az alkímiai művön keresztül a teljes kozmikus körforgást igénylő folyamatot viszonylag rövid idő alatt újra lehet alkotni (Sivin 1980: 245–248).

Az önmagától visszaáramlott elixír

Az önmagától visszaáramlott elixír (ziran huandan 自然還丹) akkor alakul ki, amikor az áramló higany (liuhong 流汞) átöleli a fémherceget (jingong 金公, azaz az ólom), és megtermékenyül. Ahol van cinóber, ott ólom és higany is van.

4320 év alatt elkészül az elixír. Arzénszulfid van a balján, auripigment a jobbján, cinóber fölötte, malachit alatta. 4320 éven át szívja magába a Nap és a Hold, a yang és a yin leheletét. Így saját leheletét föltöltve, többszörösen átalakítva elixírré válik a legmagasabb rendű halhatatlanok és mennyei lények számára.

Ismeretlen szerző, Danlun jue zhixin jian 丹論訣旨心鑑 (Útmutatások az elixírről szóló értekezésekhez, Egy szívre mutató tükör); ford. Sivin, „The Theoretical Background of Elixir Alchemy” [„Az elixír alkímia elméleti háttere”], 232, kisebb változtatásokkal.

Hasonló szándék ihlette az elixír hevítésének módszerét, mely a tűz időszakaiként (huohou 火候; Sivin 1980: 266–279) ismert. Ebben a Változások könyvének (Yijing 易經) tizenkét „uralkodó hexagramja” (bigua 辟卦) segítségével ábrázolják a teljes körfolyamatot a yang minőség felemelkedésétől kifejlődésének tetőpontjáig, majd hanyatlásán keresztül valódi yinné való visszaalakulásáig (5. ábra).

A tizenkét lépcsőfokból álló folyamat – amelyet a neidan is átvesz, ahogy azt majd látni fogjuk – az idő körforgásos természetét utánozza: a tizenkét hexagram megfelel a nap tizenkét „kettősórájának” és az év tizenkét hónapjának. E folyamat megfelel a Nap éves körforgásának, leírása a Cantong qi 51. szakaszában található meg.

5. ábra. A tizenkét „uralkodó hexagram” (bigua 辟卦).

A waidan hanyatlása

Az alkímiai műveletek császári pártolása, aminek legkorábbi példáját Li Shaojun esetében láthattuk, a rákövetkező évszázadokban is folytatódott (Needham 1976: 117–119, 131–132), majd a Tang-korszakban felélénkült.

Az alkímiát leginkább, vagy kizárólag az „élet meghosszabbításának” eszközeként értelmezték, és az iránta való elragadtatás legalább két, de lehet, hogy négy Tang-császár halálához is vezetett az elixírmérgezések révén, és hasonló esetek másokkal is előfordultak.

Ezek az esetek elegendő figyelmet kaptak a kínai alkímiáról szóló korábbi tanulmányokban, melyek szerint a waidanról neidanra történő átállást az elixírmérgezéses esetek váltották ki. Figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy e nézet szerint a kínai alkimistáknak több évszázadra volt szükségük annak felismeréséhez, hogy sok általuk használt összetevő halálos, egyértelmű jelei vannak, hogy a waidanról neidanra történő átállás egy sokkal összetettebb és messzehatóbb jelenség volt. Az alábbiakban megkíséreljük felvázolni a folyamat néhány fő jellemvonását.

 

A fent felvázolt két mintaszerű módszer közti hasonlóságnak nem szabad elhomályosítania a kínai alkímia fejlődésében végbemenő kulcseseményt: a Tang-kortól kezdve az ólom és a higany vált a waidan két fő összetevőjévé, mind elixír-összetevőkként, mind kozmológiai alapelvekként. Ez tette először lehetővé, hogy a kínai kozmológia teljes egésze megjelenhessen az alkímiai nyelvezetben.

Ezzel párhuzamosan a waidan folyamat szertartásos jellegzetességei, melyek a taiqing hagyományra voltak jellemzőek, háttérbe szorultak vagy figyelmen kívül hagyták azokat. Az alkímia ezért jelképes nyelvezetet fejlesztett ki, mely alkalmas volt tanai alapelveinek leírására, és ettől alkalmassá vált többféle gyakorlat megfogalmazására, amennyiben azokat a lefektetett alapelvek ihlették.

Ezek a változások döntőek voltak a kínai alkímia történetében. A waidan alkimisták olyan jelképrendszert kezdtek el használni, amely lehetővé tette a metafizika (a dao és a világmindenség nem kettőssége), a kozmogónia (a világmindenség megszületése a daóból) és a kozmológia (a világmindenség működése mint az abszolút tevékenykedése a viszonylagosban) leírását a yin és a yang, az öt hajtóerő, a Változások könyvének trigramjai és hexagramjai, valamint más jelképcsoportok segítségével.

A waidan folyamat megfeleltetése ezzel a rendszerrel lehetetlen volt a cinóberen és a higanyon alapuló módszerek esetében (nem beszélve a más összetevőkön alapuló eljárásokról). Mi több, a figyelem áttevődése a szertartásról a kozmológiára a neidan fejlődését készítette és segítette elő: a korai taoista meditációs módszerekből átvett alkotóelemeket belefoglalták a benső elixír elegyítésének új gyakorlataiba – még akkor is, ha ez (ahogy azt majd látni fogjuk) maguknak a benső isteneknek az eltűnéséhez vezetett.

Ezekkel az irányvonalakkal megegyezően a Song-kortól (a 10. század közepétől a 13. század közepéig) kezdve fennmaradt legtöbb waidan forrás korábbi művek szöveggyűjteményeiből állt (Needham 1976: 196–208) vagy kohászati módszerekkel foglalkozott.

Továbbra is írtak waidan szövegeket és vegyítettek elixíreket, a Tang-kor után azonban az alkímia egész üdvtani vetülete lényegében áttevődött a neidanra. Ho Peng Yoke szavaival élve, az „utolsó jelentős kínai alkímiai írást” a korai 15. században a Ming-dinasztiabeli Zhu Quan (1378–1448) herceg vetette papírra (Ho Peng Yoke 2007: 78–88).

 

 

A cikk hivatkozandó adatai:
Fabrizio Pregadio: Az aranyelixír útja: A taoista alkímia történeti áttekintése (Aranyelixír Kiadó, Budapest, 2013).

A fordítás alapjául szolgáló cikk:
Fabrizio Pregadio: The Way of the Golden Elixir: A Historical Overview of Taoist Alchemy (Golden Elixir Press, 2012), 25-30. o.

 

-------------------------------------
Feliratkozás

Amennyiben időben szeretne értesülni a további bejegyzések megjelenéséről, valamint a kizárólag feliratkozott olvasóink számára közzétett tartalmakról, iratkozzon fel értesítőlistánkra a jobb felső sarokban látható mező segítségével. Az e-mail címek kezelésére vonatkozó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hírlevél-feliratkozás” alpontjánál tájékozódhat.

Hivatkozás

Amennyiben felhasználná vagy megosztaná a bejegyzésben olvasottakat, kérjük a következőképpen tüntesse fel az oldal url címét és a megtekintés dátumát:

Forrás: http://www.aranyelixir.hu/?q=content/fabrizio-pregadio-az-aranyelixir-ut... (2013. 09. 03.).

Ha az url cím túl hosszú és a végét három pont jelöli, másolja ki a böngésző címsorából. Minden, az aranyelixir.hu oldalon közzétett tartalmat szerzői jog véd, aminek részleteiről a „Hivatalos” menüpont „Szerzői jogi nyilatkozat” alpontjánál tájékozódhat.

Hozzászólások

Ossza meg véleményét és szóljon hozzá, idevágó irányelveinkről a „Hivatalos” menüpont „Hozzászólások” alpontjánál tájékozódhat. Röviden, egy hozzászólás legyen:

 • valós névvel ellátott,
 • témához kapcsolódó,
 • tárgyilagos,
 • barátságos hangnemben megfogalmazott,
 • tartsa tiszteletben mások személyét, véleményét, nézeteit.

Javítási javaslatok

Helyesírási hibát észlelt? Tájékoztasson minket egy hozzászólás formájában. Annyit azonban kérünk, hogy javaslatát támassza alá A magyar helyesírás szabályai vagy az Osiris Helyesírás vonatkozó oldalszámának megadásával. Internetes hivatkozásokat, az MTA által üzemeltett helyesírásban tanácsot adó oldalakon kívül, sajnos nem tudunk figyelembe venni.

Új hozzászólás

Plain text

 • A HTML jelölők használata nem megengedett.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • Email addresses will be obfuscated in the page source to reduce the chances of being harvested by spammers.
 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

 • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
 • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.